วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

ข้อสอบเคมีเรื่องธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม

ธาตุและสารประกอบในอุตสาหกรรม
1.สมบัติข้อใดของธาตุแทรนซิชัน นำมาใช้ประโยชน์ในกรณีต่อไปนี้
ก.ทังสเตนที่ใช้ในการทำลวดไฟฟ้า (ในหลอดไฟฟ้า)
ข.โครเมียมใช้เคลือบผิวเหล็ก
ค.สังกะสีใช้เคลือบผิวเหล็ก
ง.ไทเทเนียมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องบิน
จ.ทองแดงใช้ทำลวดนำไฟฟ้า
1.ก ข ค 2.ก ข ค จ 3.ก ค จ 4.ก ข ค ง จ
เฉลยข้อ4
2.กระบวนการโซลเวย์เป็นกระบวนการผลิต
1.โซเดียมไบคาร์บอเนต โดยกรรมวิธีแอมโมเนีย-โซดา
2.โซเดียมคาร์บอเนต โดยกรรมวิธีแอมโมเนีย-โซดา
3.โซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยกระบวนการไฮโดลิซิส
4.โซเดียมไฮโปคลอไรต์ โดยกรรมวิธีแอมโมเนีย-โซดา
เฉลยข้อ1
3.ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทส และปุ๋ยฟอสเฟต
1.ต่างเป็นปุ๋ยผลิตจากแอมโมเนีย
2.ต่างเป็นปุ๋ยได้จากโพแทส
3.ต่างเป็นปุ๋ยได้จากฟอสเฟต
4.ปุ๋ยไนโตรเจนผลิตจากแอมโมเนีย ปุ๋ยโพแทสผลิตจากโพแทส และปุ๋ยฟอสเฟตผลิตจากหินฟอสเฟต
เฉลยข้อ4

4.น้ำที่มีมลพิษทางน้ำสูง ต้องมีค่า
1.CODสูง BODสูง
2.CODต่ำ BODสูง
3.CODต่ำ BODต่ำ
4. CODสูง BODต่ำ
เฉลยข้อ1
5.น้ำทิ้งจากโรงงานต่อไปนี้ ข้อใดจะทำให้เกิดมลภาวะของน้ำมากที่สุด
1.โรงงานสุรา
2.โรงงานน้ำตาล
3.โรงงานผลิตโซดาไฟ
4.โรงงานผลิตสารซักฟอก
เฉลยข้อ3
6.แหล่งน้ำต่อไปนี้ แหล่งใดจะช่วยให้พืชสีเขียวในน้ำเจริญเติบโตดีที่สุด
1.น้ำประปา 2.น้ำบาดาล
3.น้ำทิ้งจากบ้านเรือน 4.น้ำฝน
เฉลยข้อ3
7.ปุ๋ยทำให้ดินเปี้ยวได้คือสารใด
1.โพแทสเซียมฟอสเฟต 2.แอมโมเนียคลอไรด์
3.โพแทสเซียมไนเตรต 4.แคลเซียมฟอสเฟต
เฉลยข้อ2
7.กระบวนการผลิตโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้ประหลอดที่แอโนดเกิดสารใดขึ้น
1.แก๊สคลอรีน 2.แก๊สไฮโดเจน
3.โซเดียมอะมัลกัม 4.แก๊สไฮโดรเจนคลอไรด์
เฉลยข้อ1
8.ถ้ามีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สแอมโมเนีย และสารละลายเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ จะสามารถนำไปผลิตสารใดได้
1.มอโนโซเดียมกลูตาเมต 2.โซดาแอช
3.โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 4.โอเลียม
เฉลยข้อ2
9.โรคพิษแมงกานีสอาจพบในคนงานในโรงงานประเภทใด
1.โรงงานกระดาษ 2.โรงงานผลิตแบตเตอรี
3.โรงงานถ่านไฟฉาย 4.โรงงานทอผ้า
เฉลยข้อ3
10.น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลในข้อต่อไปนี้ ขึ้นใดไม่เอื้อต่อการยังชีพของสิ่งมีชีวิตในน้ำมากที่สุด
1.มีแบคทีเรียมาก
2.มีอุณหภูมิสูง
3.มีออกซิเจนสูง
4.มีโลหะหนัก
เฉลยข้อ2
ที่มา จากหนังสือโจทย์เคมี ม.4-5-6

ข้อสอบเคมีเรื่องอิเล็กโทรไลต์

เรื่องอิเล็กโทรไลต์
1.ข้อใดต่อไปนี้ อธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง
1.ขณะจ่ายไฟ ค่าศักย์ไฟฟ้าของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่มีค่าคงที่
2.ขณะจ่ายไฟ สารที่เข้าทำปฏิกิริยาเป็นสารชนิดเดียวกัน
3.ตัวรีดิวส์มีการเปลี่ยนแปลงค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับ4
4.ระดับความเข้มข้นของกรดมีผลต่อศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
เฉลยข้อ4
2.จากข้อสรุปในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าต่อไปนี้
ก.สารละลายอิเล็กไลต์ต้องมีไอออนของโลหะที่ใช้เคลือบปนกับสารประกอบไซยาไนต์
ข.สิ่งที่ต้องการชุบควรต่อที่ขั้วแอโนด
ค.ต้องการชุบชิ้นงานด้วยโลหะใด ต้องต่อโลหะนั้นที่ขั้วแคโทด
ง.การทดลองสามารถต่อกระแสไฟฟ้าตรงหรือกระแสไฟฟ้าตามบ้านได้
จ.โลหะที่เป็นแอโนดต้องบริสุทธิ์ และไม่ควรชุบนานเกินไป
ข้อสรุปใดผิด
1.ก ข และ ค 2.ค ง และ จ 3.ก ง และ จ 4.ข ค และ ง
เฉลยข้อ4
3.การป้องกันการผุกร่อนของตะปูเหล็กวิธีใดไม่ถูกต้อง
1.นำตะปูต่อเข้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉาย
2.นำตะปูไปทำอะโนไดซ์
3.นำตะปูไปทำแคโทดิก
4.นำตะปูไปทำรมดำ
เฉลยข้อ1
4.ข้อใดเกิดการผุกร่อนของตะปูเหล็กน้อยที่สุด
1.ตะปูที่วางไว้ในอากาศ
2.ตะปูที่ต่อกับขั้วลบของถ่านไฟฉาย
3.ตะปูที่ต่อกับขั้วดีบุก
4.ตะปูที่นำไปผ่านการอะโนไดซ์
เฉลยข้อ2
5.เหตุผลข้อใดถูกต้องที่สุดในการอธิบายถึงการฝังแมกนีเซียมไว้ให้สัมผัสกับท่อเหล็กใต้พื้นดินเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อเหล็กผุกร่อน
1.แมกนีเซียมเป็นตัวส่งผ่านอิเล็กตรอนไปยังท่อเหล็ก
2.แมกนีเซียมเป็นตัวรับอิเล็กตรอนจากท่อเหล็ก
3.แมกนีเซียมเป็นตัวป้องกันมิให้ท่อเหล็กสัมผัสกับความชื้นโดยตรง
4.ข้อ 2 และ 3
เฉลยข้อ1
6.ทองแดงที่ได้จากสินแร่ เมื่อทำให้บริสุทธิ์โดยใช้หลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิซิส ข้อความใดต่อไปนี้ข้อความใดผิด
1.ใช้ทองแดงถลุงเป็นแอโนด และทองบริสุทธิ์เป็นแคโทด
2.สารเจือปนในทองแดงถลุงควรมีความสามารถเป็นตัวรีดิวซ์หรือตัวออกซิไดส์แตกต่างจากทองแดงมากพอสมควร
3.สารเจือปนในทองแดงถลุงที่ถูกออกซิไดส์ได้ยากกว่าทองแดงจะตกตะกอนอยู่กับภาชนะเซลล์
4.สารละลายในเซลล์เป็นอิเล็กโทรไลต์อะไรก็ได้เช่นCuSO4, ZnSO4 หรือ H2 SO4
เฉลยข้อ4
7.การกระทำในข้อใดไม่ถูกต้องเมื่อต้องการชุบแท่งเหล็กด้วยโครเมียม
1.ใช้โลหะโครเมียมเป็นแอโนดหรือเป็นขั้วบวก
2.ใช้แท่งเหล็กเป็นแคโทดหรือเป็นขั้วบวก
3.สารละลายอิเล็กโทรไลต์ต้องมีไอออนของโครเมียม
4.ใช้โลหะโครเมียมเป็นแคโทดหรือขั้วบวก
เฉลยข้อ4
8.ข้อความที่เกี่ยวกับเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจน ต่อไปนี้ข้อใดผิด
1.พลังงานเคมีของเซลล์เชื้อเพลิงถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า
2.ต้องบรรจุเชื้อเพลิงเข้าไปในเซลล์ต่อเนื่องตลอดเวลา
3.ที่แอโนดเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันของไฮโดรเจน โดยมีไฮดรอกไซด์ไอออนเข้าร่วมในปฏิกิริยา
4.น้ำซึ่งเป็นผลผลิตของปฏิกิริยาจะแยกสลายเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจน ซึ่งใช้น้ำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงได้อีก
เฉลยข้อ2
9.ในการอิเล็กโทรไลต์สารละลาย Na2 SO4โดยใช้อิเล็กโทดเฉลี่ยข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง
1.Na ถูกรีดิวซ์เป็น Na ที่แคโทด
2.น้ำถูกรีดิวซ์เป็นแก๊ส H2 ที่แคโทด
3.น้ำถูกออกซิไดส์เป็นO2 และ H ที่แอโนด
4.สารละลาย Na2 SO4 เข้มข้นขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
เฉลยข้อ1
10.เมื่อใช้กระแสไฟฟ้า1.0 แอมแปร์ ผ่าสารละลายCu SO4 เป็นเวลา 20นาทีจะมี Cuแยกออกมากี่กรัม
1. 0.0066 g 2. 0.0011 g 3. 4.2176 g 4. 0.3960 g
เฉลยข้อ4